و کلامی از شيکسپير   

زندگی چيزی نيست مگر سايه ای رونده و بازيگری فقير که ساعاتی از عمر خود را جوشان و خروشان بروی صحنه می خرامد و از آن پس ديگر آوازی از او شنيده نمی شود. قصه ايست که ديوانه ای آن را گفت پر از خشم و هياهو که معنايی ندارد.

Life is but a walking shadow A poor player that struts and frets his hour upon the stage, and then is heard no more. IT's a tale told by an idiot , full of sound and furry , signifying nothing

Macbeth,Shakepear

                                                                                                               مکبث - شيکسپير

/ 0 نظر / 2 بازدید